Офіційні правила участі

у навчальній програмі TERRA

Правила поширюються на всіх осіб, що беруть участь у навчальній програмі TERRA, а саме: членів Експертної ради з оцінки проєктів, Наглядової ради, Оргкомітет, учасниць, партнерів, а також інших осіб, у яких виникають права та обов'язки відповідно до Правил.
Такі особи, беручи участь у програмі, безумовно погоджуються з Правилами та умовами участі
в програмі.
Учасниці програми TERRA або будь-яка інша особа, що бере в ній участь, гарантують та підтверджують, що під час реалізації програми та/або будь-якої іншої участі в програмі, жодним чином не порушуватимуть вимог законодавства України та не вчинятимуть дій, що можуть зашкодити організаторам.

Період реалізації програми TERRA: березень - жовтень 2022 року.

1. Учасниці програми та організація навчального процесу
1.1. Участь у навчальній програмі TERRA можуть брати жінки керівниці/власниці бізнесу, зайняті в агропромисловому комплексі (вирощування, переробка сільськогосподарської продукції, громадське харчування) віком від 21 року, які проживають на території України, є громадянками України, мають стаж роботи в АПК не менше одного року, заповнили Реєстраційну онлайн-форму на сайті програми, прийняли зазначені в правилах умови та зобов'язалась їх виконувати, а також якщо відносно них не розглядаються справи про адміністративні правопорушення.
1.2. Претендентки на участь у навчальній програмі TERRA заповнюють Реєстраційну онлайн-форму учасниці проєкту
1.3. Оргкомітет навчальної програми TERRA на підставі наданих анкет колегіально визначає 120 учасниць програми, які увійдуть до складу трьох груп: Релокований бізнес (40 осіб), Перезапуск бізнесу (40 осіб), Розвиток бізнесу, що працює в умовах війни (40 осіб) та сформує групу резерву.

Важливо: кожна учасниця має право подати анкету для участі в програмі тільки до однієї групи!

1.4. Оргкомітет письмово інформує учасниць про підсумки відбору та публікує на ресурсах навчальної програми інформацію про завершення набору на навчальну програму. Претендентки, не згодні з результатами відбору, можуть звернутися до Оргкомітету із запитаннями з цього приводу в термін, що не перевищує три дні після офіційного оголошення результатів, скориставшись формою зворотного зв’язку на сайті (розділ «Контакти»).
1.5. Учасниці проходять навчально-практичний курс відповідно до програми та у супроводі коучів готують концепції проєктів розвитку і подають їх на розгляд Оргкомітету, який формує шорт-лист із кращих робіт, а Експертна Рада з оцінки проєктів визначає 40 переможниць. Вони продовжать участь в програмі й протягом двох місяців отримають 40 годин персональної фахової консалтингової підтримки для розробки проєкту, готового до реалізації.
1.6. Учасниці, які виконали навчальний план, пройшли оцінювання/розробили та захистили проєкт, отримають відповідний Сертифікат затвердженого зразка.

2. Учасниця навчальної програми TERRA зобов'язується:
  • неухильно дотримуватися Правил програми;
  • за запитом Оргкомітету та у встановлені Правилами терміни надавати достовірні дані та інформацію щодо своєї діяльності на всіх етапах програми;
  • за запитом Оргкомітету долучатися до популяризації навчальної програми, давати інтерв'ю та коментарі, брати участь у підготовці друкованих та аудіовізуальних матеріалів, а також надавати Оргкомітету інформацію, документи чи будь-які інші відомості, що стосуються участі у програмі;
  • за винятком ситуацій з обставинами непереборної сили або за умови добровільної та зафіксованої сторонами відмови від участі у програмі, брати участь у програмі на всіх її етапах, у час, дату та в місці, зазначених у Правилах або в отриманих від Організаторів повідомленнях – з допомогою електронної пошти та/або телефонного зв'язку та/або повідомлення у соціальних мережах. Учасниця гарантує максимальну доступність зв’язку з нею через канали, зазначені в Анкеті та своєчасне попередження щодо змін у статусі її участі в програмі;
  • не вчиняти дій або бездіяльності, наслідком яких може стати порушення прав та інтересів інших осіб;
  • організатори на власний розсуд здійснюють популяризацію та рекламу програми – як власними силами, так і з залученням третіх осіб, використовуючи для цього власні канали комунікацій та можливості третіх осіб – за взаємною згодою і на чітко визначених умовах.

3. ДОЗВОЛИ ТА ЗГОДИ
3.1. Персональні дані.
3.1.1. Учасниця як суб'єкт персональних даних надає згоду на накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем персональних даних, добровільно наданих при заповненні анкети-заявки на участь у програмі та/або під час реєстрації, а також в інших випадках, визначених Правилами. Власниками персональних даних є Оргкомітет.
3.1.2. Учасниця підтверджує, що ознайомлена зі своїми правами як суб'єкта персональних даних, які викладені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
3.2. Учасниця надає дозвіл на отримання смс-повідомлень та/або електронних листів та/або повідомлень у соціальних мережах за номером мобільного телефону, адресою електронної пошти, профілю у соціальних мережах, які вона зазначила при заповненні Анкети.
3.3. Учасниця усвідомлює, що з метою популяризації програми та просування її соціально значущих цілей Оргкомітет може збирати, обробляти, зберігати, використовувати, розповсюджувати інформацію відносно учасниці, яка, в тому числі, але не обмежуючись (1) вказана при заповненні анкети-заявки, (2) задекларована у програмі, (3) надана Оргкомітету чи будь-якій іншій особі під час інтерв'ю, (4) розміщена на сторінці Учасниці в соціальній мережі, що вказана нею під час заповнення анкети-заявки або (5) будь-яка інша інформація, отримана та зафіксована організаторами стосовно Учасниці.
3.4. Учасниця надає свою безвідкличну згоду на фіксацію, збір, обробку, зберігання, використання, розповсюдження відомостей та інформації відносно учасниці чи таких відомостей та інформації, що стосуються учасниці.
3.5. Учасниця надає повну та безумовну згоду на знімання на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку та іншу фіксацію зображення учасниці під час участі в програмі та протягом періоду її реалізації, а також на обробку, зберігання, використання, розповсюдження матеріалів із зображенням та за участі учасниці, а також, що зображення може бути публічно показане, відтворене або розповсюджене в будь-який спосіб, пов'язаний з реалізацією програми, її просуванням/популяризацією, анонсуванням, рекламою програми та в будь-який інший спосіб, як на території України, так і на території інших країн світу без обмеження строком..
3.6.Учасниця дає згоду на компіляцію зображення з іншими зображеннями, текстом, графікою, плівкою, аудіо, аудіовізуальними творами, а також на його монтаж, модифікацію чи внесення інших змін у процесі створення і використання матеріалів із зображенням.
3.7. Учасниця відмовляється від попереднього ознайомлення з матеріалами, в тому числі інтерв'ю із зображенням, та не висуватиме до Оргкомітету та інших пов'язаних з реалізацією програми осіб вимог щодо видалення чи іншого редагування відзнятого/зміненого матеріалу із зображенням.
3.8. Використання Оргкомітетом або третіми особами об'єктів інтелектуальної власності буде здійснюватися з метою популяризації та рекламування програми, розміщення таких об'єктів на ресурсах програми чи інших ресурсах з метою реалізації своїх функцій передбачених Правилами.
3.9. Упродовж проведення програми та після припинення її дії Учасниця бере на себе зобов'язання не поширювати у будь-якому вигляді (інтерв'ю, відгуки, коментарі тощо) та будь-якими способами (друковані та електронні ЗМІ, соціальні мережі, форуми, блоги, в мережі Інтернет, засобами телебачення тощо) інформацію про Учасників та/або програму та/або виконавця та/або інших осіб, які беруть участь у реалізації програми, поширення якої може завдати шкоди честі, гідності або діловій репутації таких осіб відповідно.
3.10. Члени Експертної Ради з оцінки проєктів надають Організаторам згоду на використання їхніх імен, зображень, інформації про приналежність до громадських організацій, біографічних даних тощо шляхом розміщення такої інформації на ресурсах програми та інших ресурсах з метою підтримання обізнаності громадськості.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Учасниця несе персональну відповідальність за свої дії під час участі у програмі, за шкоду, заподіяну будь-якій особі, за невиконання зобов'язань та домовленостей між учасницею та Оргкомітетом, за використання об'єктів права інтелектуальної власності тощо та за будь-які дії, які шкодять репутації інших учасниць та/або ініціаторам і партнерів програми. Наведений перелік не є виключним.
4.2. Організатори не несуть відповідальності за зміст проєктів та достовірність інформації, що надається Учасницями.
4.3. Експертна Рада з оцінки проєктів несе відповідальність за прийняті нею рішення.
4.4. Учасниці несуть відповідальність за неможливість реєстрації або відвідування лекцій через відсутність доступу до якісного інтернет-зв'язку, за заповнення анкети-заявки, голосування на сайті програми, зміст та можливість реалізації проєкту, за неотримання повідомлень з допомогою електронної пошти та/або телефонного зв'язку та/або повідомлення у соціальних мережах тощо, у зв'язку із обставинами, які не залежать від організаторів.
4.5. Якщо Учасниця умисно надала недостовірні відомості про себе, не виконує та/або неналежно виконує свої зобов'язання, встановлені Правилами, не відвідує заняття (за винятком обставин непереборної сили), організатори мають право припинити її участь у Програмі в односторонньому порядку.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані Правилами, вирішення таких питань організатори залишають за собою, а їх рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
5.2. Рішення Оргкомітету та Експертної ради з оцінки проєктів, включаючи результати голосувань, що стосуються подій Програми та визначення переможців тощо є остаточними, не підлягають оскарженню, роз'ясненню, скасуванню, перегляду; учасниця підтверджує, приймає та погоджується із такими рішеннями, а також гарантує, що утримається від того, щоб ставити під сумнів або оскаржувати їх у будь-якому порядку.
5.3. Усі питання, прямо не врегульовані Правилами, регулюються відповідно до чинного законодавства України.
Made on
Tilda